top of page

Alminnelige betingelser for Butikkpikene AS

1. GENERELT

Disse alminnelige betingelsene gjelder slik de til enhver tid er i forholdet mellom Butikkpikene AS (Leverandøren) og Kunden. Med Kunden forstås alle fysiske så vel juridiske personer (selskaper) som kjøper tjenester eller produkter utviklet eller levert av Leverandøren. Betingelser som er særskilt avtalt mellom Leverandøren og Kunden, går foran disse alminnelige betingelsene. Endringer i herværende betingelser trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på Leverandørens hjemmeside. Kunden vil få varsel om endringer.

 

2. TJENESTEN OG LEVERANSEN

 

Bindende avtale anses inngått når Kundens aksept av Leverandørens tilbud er mottatt av Leverandøren, altså når Kunden klikker for å ha godtatt disse betingelsene og har valgt sitt abonnement. Leverandøren har rett til å avslå enhver bestilling uten nærmere begrunnelse.

Leverandøren forplikter seg til å levere den eller de tjenester og produkter som følger av bestillingen. Det er Kundens ansvar å ha tilstrekkelig oppdatert nettleser, internettlinje og forøvrig tilfredstillende software og hardware for mottak av tjenesten.

Leverandøren tar backup av data Kunden har lagret hos Leverandøren. Backup skjer met et hensiktsmessig intervall bestemt av Leverandøren. Leverandøren kan ikke garantere vellykket tilbakeføring av data til Kunden. Tilbakeføring av backup på Kundens forespørsel som ikke skyldes forhold hos Leverandøren faktureres etter gjeldende priser. Andre backupløsninger kan leveres etter nærmere avtale.

Leverandøren vil til en hver tid kunne ha tilgang til alt innhold som ligger på Kundens området. Leverandøren har rett til tilgang for å yte support og andre tjenester. Leverandøren har videre rett til å benytte data fra Kunden for å utarbeide statistikk. Data vil i så tilfelle bli anonymisert.

Løpende og enkel support, herunder veiledning og feilsøking av generelle problemstillinger som oppstår er i utgangspunktet kostnadfritt. Spørsmål og arbeid som rettes mot utvikling av nye funksjoner eller nytt design anses ikke som support og prises etter gjeldende takster.

Dersom Kunden oppdager feil eller avvik skal dette meldes snarest til post@butikkpikene.no. Ved feil som skyldes Leverandøren skal Leverandøren innenfor normale åpningstider (hverdager 09:00 - 16:00) normalt ha startet feilretting innen noen timer fra feilen er registrert. Feil eller problemer som oppstår utenfor normale åpningstider meldes inn på telefon 902 50 412, og support /feilsøking faktureres etter gjeldende priser.

Feilsøking på integrasjoner mot tredjepart er ikke en del av avtalen, men kan utføres etter nærmere avtale fakturert etter gjeldene priser. Det samme gjelder support på nettverksoppsett, kabling, problemer med WiFi etc. Leverandøren anbefaler at dette håndteres av et IT-selskap.

Leverandøren forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet, eller foreta endringer av avtaleforholdet eller opplysninger om kundeforholdet på bakgrunn av hendelser fra personer som ikke er angitt som kontaktperson hos Kunden.

 

3. PRISER

 

Gjeldende priser fremgår til en hver tid av Leverandørens hjemmeside. Priser oppgis eks. mva om ikke annet er avtalt. Leverandøren kan til en hver tid endre prisene. Kunden vil få varsel om prisjusteringer.

 

4. FAKTURERING

 

Fakturering skjer i henhold til de valg Kunden gjør ved bestilling, normalt sett per år for løpende abonnement, og fortløpende for andre tjenester, herunder konfigurering/arbeid/feilsøking mv.

Faktura sendes til epostdressen Kunden har oppgitt. Leverandør forbeholder seg retter til å utføre kredittsjekk av Kunden. Enkeltpersonsforetak vil motta gjenpartsbrev dersom kredittsjekk utføres. Leverandøren kan kreve forskuddsbetaling basert på en kredittvurdering. Ved forsinket betaling vil det kunne bli purring med purregebyr. Det påbeløper videre renter fra forfallsadag med til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente iht. lov om renter ved forsinket betaling m.m.

 

5. VARIGHET, ENDRING OG OPPHØR (OPPSIGELSE)

Nettbutikkabonnement  inngås med en minimum avtaleperiode på 12 måneder, og betales med forskudd hele avtaleperioden med mindre annet er avtalt. Andre tjenester, herunder tilleggstjenseter, apper m.m. følger intervallet til Kundens abonnement. Avtaletiden løper fra og med dato avtale anses inngått jf. pkt. 2.

Oppsigelse fra Kundens side skal skje gjennom kontrollpanelet i Kundens nettbutikk. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal oppsigelse skje skriftlig ved brev eller epost til Leverandøren. (post@butikkpikene.no)
Oppsigelse skal være Leverandøren i hende senest 1 måned før avtaleperioden løper ut. En rettidig/gyldig oppsigelse fritar ikke Kunden plikt i å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Etter gyldig oppsigelse opphører tjenesten ved avtaleperiodens utløp som definert på siste faktura. Hvis ikke oppsigelse skjer i samsvar med disse betingelser, forlenges avtalen med en ny avtaleperiode (normalt 12 mnd) i henhold til den tidligere avtale mellom Leverandøren og Kunden og i samsvar med til enhver tid gjeldene betingelser.

Oppsigelse fra Leverandøren sin side skal skje skriftlig ved brev eller epost til Kunden, og skal være Kunden i hende senest én måned før avtaleperioden løpert ut. I motsatt fall forlenges avtaleperioden i tråd med foregåene punkt.

 

6. KUNDENS FORPLIKTELSER

 

Kunden plikter å handle i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk og utenlandsk lovverk i løpet av avtaleforholdet med Leverandør, herunder ved bruk av det området som Kunden blir tildelt på Leverandørens server. Kunden plikter å benytte Leverandørens tjenester, materilae, tekniske løsninger, design, merkenavn, systemer mv. utelukkende innenfor rammen av avtalen. Herunder plikter Kunden ikke å gjøre viderebruk, kopiering eller annen rettstridiig bruk av nevnte tjenester/materiale mv. tilhørende Leverandøren. Kunden har opp mot Leverandøren et eneansvar for all den informasjon som formidles og publiseres via nettbutikkløsningen og øvrige tjenester levert av Leverandøren. Kunden plikter å sikre at denne ikke strider mot gjeldende norsk og utenlandsk lovverk eller krenker immaterielle rettigheter og andre eierrettigheter.

Leverandøren fraskriver seg alt ansvar for innhold som blir lagt inn på Kundens område. Kunden må ikke under noen omstendigheter bruke Leverandørens tjeneste til viderformidling av ulovlig materiale eller videreformidling av materiale som er beskyttet av åndsverklovgivning, eller annen bruk i strid med norsk eller utenlandsk lovverk eller som krenker immaterielle rettigheter og andre eierrettigheter. Materiale/produkter som kan oppfattes som uetisk, støtende, kontroversielt eller kan anses som i strid med nevnte lovverk er heller ikke tillatt. Brudd på disse plikter anses som mislighold og slik informasjon kan fjernes av Leverandøren umiddelsbart uten samtykke fra Kunden.

Kunden forplikter seg til å holde Leverandøren skadeløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Leverandør som har sammenheng med Kundens opptreden herunder det materiale som Kunde, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom Leverandørens tjenester. Ved mistanke om datainnbrudd eller om Kunden mistenkes for å utnytte sikkerhetshull eller tilegne seg tjenester som ikke er inkludert i løsningen, vil avtalen kunne sies opp med umiddelbar virkning.

 

På det tildelte området på Leverandørens server plikter Kunden å oppgi følgende informasjon: selskapets navn, organisasjonsnummer, postadresse, epost og telefonnummer. Eventuelle endringer i denne informasjonen skal oppdateres straks på området. Endringer skal også meldes Leverandør straks.

Kunden forplikter seg til ikke å foreta utsendelse av mer eller mindre likelydende, herunder “spam” til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke til å motta slike meldinger. Kunden plikter videre ikke å foreta utsendelse av slike eposter via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenseter levert av Leverandør. Tjesnester levert av Leverandør tillates ikke brukt til markedsføring som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra epost sendt fra/via tredjepart der utsendelse bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser. Ved bruk av epostlister plikter Kunden på verifserbar måte å lagre epostmottakerens samtykke til å motta eposter som nevnt i dette avsnitt. Epostlisten med tilhørende samtykke skal gjøres tilgjengelig for Leverandør på forespørsel. For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende markedsføringslovgivning.

Maksimalt 25 % av tilgjengelige ressurser på en server kan benyttes i en enkelt nettbutikk. Om Kundens kapasitetbruk skulle overstige 25 % vil Leverandør kunne bringe avtaleforholdet til opphør. Leverandøren forebeholder seg i et hvert tilfelle retten til å stenge tjenester som skaper uforholdsmessig høy belastning eller andre problemer.
 

7. MISLIGHOLD FRA KUNDENS SIDE

 

Leverandøren har rett til å bringe avtalen til opphør med umiddelbar virkning dersom Kunden bryter herværende betingelser eller det som for øvrig er avtalt med Kunden. Ved opphør av avtaleforholdet vil Kundens data på Leverandørens servere bli slettet. Som alternativ til å bringe avtalen til opphør etter dette punkt, kan Leverandøren velge å innføre bruks- eller leveringsbegrensninger til misligholdet eventuelt er rettet opp. Ved Kundens mislighold har Leverandøren ubegrenset adgang til Kundens nettbutikk/område.

 

Om Kunden ikke betaler utestående faktura innen forfall har Leverandøren rett til å stenge nettbutikken og bringe avtalen til opphør med umiddelbar virkning. Leverandøren kan beslutte å åpne nettbutikken mot et gebyr på 550,- eks mva. Hvis avtaleforholdet opphører på grunn av Kundens mislighold, har Leverandøren rett til å kreve erstatning for ethvert direkte og indirekte tap Leverandøren måtte lide, og alle omkostninger som pådras i anledning Kundens mislighold.  


8. LEVERANDØRENS MISLIGHOLD OG ANSVAR

 

Dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan Kunden heve avtalen. Heving kan likevel først skje 14 dager etter at varsel om heving er mottatt, og det påpekte mislighold ikke har opphørt innen slik frist. Eventuelle reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold etter Kunden oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. Unnlates reklamasjon eller reklameres det for sent, mister Kunden adgangen til å gjøre misligholdet gjeldende.

Leverandøren har ikke ansvar for Kundens direkte eller indirekte tap som følge av bortfall eller redusert produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet tap på grunn av feil, avvik, forsinkelser, avbrudd, nedetid, manglende tilgjengelighet/service, manglende backup eller lignende omstendigheter eller hendelser. Dette gjelder for alle tjenester levert av Leverandør, herunder drift, tilpasninger, rådgivning, utvikling mv. Kunden er i alle tilfeller inneforstått med at avbrudd, forsinkelser, programfeil og lignende hindre som følge av generelle feil med internett eller internettilgangen ikke utgjør feil i Leverandørens tjenester. Kunden aksepterer at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon, stengning, support eller utviklingsarbeid som er utført av Leverandør. Leverandør kan videre ikke holdes ansvarlig dersom brukere av internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt e.l.. Et eventuelt erstatningsansvar er under enhver omstendighet oppad begrenset til siste innbetalte vederlag fra Kunden.

 

Dersom force majeure mv. gjør at forpliktelsene etter avtalen ikke kan oppfylles helt eller delvis, suspenderes Leverandørens plikt i den utstrekning forholdet er relevant for den tid forholdet varer. Kunde kan ikke under noen omstendighet kreve erstatning for tap som følge av force majeure.

 

9. MYPOS

 

MyPOS (kassaløsning på iPad) kan i nåværende fase ikke gi noen garanti for at systemet vil fungere feilfritt. Kritiske systemproblemer som eventuelt måtte oppstå meldes til Leverandør. Support i forbindelse med ikke-kritiske systemproblemer faktureres i henhold til gjeldende priser, jf. punkt 3. MyPOS tar hyppig backup av innholdet på iPad. Backup lastes opp i skyen, hvilket gir en sikkerhet mot datatap.
 

 

10. TAUSHETSPLIKT MV.

 

Leverandør og Kunden har taushetsplikt om ethvert forhold av konfidensiell art. Dette gjelder, men er ikke begrenset til, opplysninger om tekniske forhold, rutiner og forhold knyttet til den annen parts drift, priser mv. Partene plikter å sørge for at slik informasjon ikke gjøres kjent for andre.

 

11. OVERDRAGELSE

 

Kunden har ikke rett til å overføre/fremleie avtalen eller tjenester som springer ut av denne uten samtykke fra Leverandør.

12. LOVVALG OG TVISTER

 

Forholdet mellom Leverandør og Kunden reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom disse ikke fører frem skal tvisten løses av norske ordinære domstoler.


 

bottom of page